Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplom - Csíkszereda

"...nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned." Szt. Ágoston


templomszentelés

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Az irgalmasság szentéve

kozpont

kozpont

2014-es falinaptár

ado

szentantal

Katolikus média

nyar

Mária Rádió - Erdély

Mária Rádió - Erdély

Magyar Emberi Jogok Alapítvány[ 2009-12-31 10:44:30 ]

Év végi gondolatébresztõ

Belepillantva a visszapillantó tükörbe, az év elsõ napjaiban nagyon boldognak látom viszont magamat. Sokan kívántak boldog új esztendõt híveim, rokonaim, ismerõseim, barátaim szóban, levélben, de vajon mit tettek azért, hogy valóban teljesüljön is életemben jókívánságuk.
Most az év végéhez közeledve gondolkodásra késztet az elmúlt idõ, s számomra megfordul, átminõsül a kérdés: vajon én mit tettem ebben az évben, és mit szándékszom tenni a jövõben azért, hogy a körülöttem élõ, velem kapcsolatba kerülõ embertársaim, híveim, rokonaim, barátaim új éve valóban boldog legyen, ahogy már kívánták nekem, és én is nekük az új évet megelõzõen.
Jézus szava lehet csak a vezérfonal: „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12.)

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-12-27 18:36:41 ]

Gondolatébresztõ

„Kérjetek és adnak nektek.” (Mt 7,7.)

Azok, akik helyet adnak szívükben Jézusnak, annyira örömtelinek találják társaságát,
hogy önkéntelenül is megsajnálják az ókori fogadósokat veszteségükért.


[ 2009-12-27 16:58:34 ]

Györfi Erzsébet elõadásában Én nagy világosságos örömet hirdetek címmel a Szent Család vasárnapján karácsonyi koncertet hallhattak a Szent Ágoston egyházközség hívei, valamint a jelen lévõ vendégek. A Kájoni János Cantionale Catholicumából választott dalokat Elekes Emõke kísérte lanton. Az 1676-ban nyomtatásban megjelenõ énkeskönyv Kájoni János által írt elõszavából Molnár Anna olvasott fel részleteket, Ádám Rebeka pedig gyönyörû hangjával szerzett örömet a hallgatóknak. A koncerten a csíksomlyói kegytemplom kórusa énekelt Bíró László kántor-karnagy vezetésével. A szentmise ünnepélyességét is a kórus közremûködése emelte. Hálásan köszönjük a mûvészeknek, hogy a karácsonyi ünnepek alkalmával tartalmas elõadásukkal megtisztelték egyházközségünket.


Balról jobbra: Györfi Erzsébet, Elekes Emõke, Ádám Rebeka és Molnár Anna


A kegytemplom kórusa

 

A' keresztyen olvasonak Istentöl minden jót kívánok.

Kájoni János elõszava.

Az emberi-nemzet a' végre teremtetett, hogy az Istent dicsirje, és e' földön néki szolgálván, hólta-után a' mennyei bóldogságban böséges jutalmát vegye, a' mi édes Idvézitönk-is nem egyéb-ért szállott-le az egekböl, hanem, hogy az embert, kit a' maga személyére teremtett vala, mind példájával, s' mind tanitásával, isteni tiszteletre, és szolgálatra vihetné, hogy igy a' pokol-béli sátánnak tömlöczébõl ki-szabadítván, a' mennyei bóldogságnak örökös lakossává tehetné.


[ 2009-12-26 21:43:54 ]

Nota Dum virgo vagientem

JEsus születésének, örüllyünk szent Nevének:
az Egekböl hogy le-jött, hogy Isten Emberré lött;
Mi gyarló szivünket meg-bátoritá:
Magának lelkünket szentül hóditá.
- - - - - - - - - - -


[ 2009-12-26 21:39:20 ]

Szent István diákonus
December 26.
+Jeruzsálem

István diákonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1--8,2). E két fejezetben Lukács nem annyira a vértanúságot hangsúlyozta, mint inkább azt az üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István halálának napja: a fiatal Egyház Jeruzsálembõl szétszóródik „Júdeába és Szamariába”, majd a pogányok közé is, s ezáltal egyre szélesebb körben terjed az Evangélium. István a hét diákonus egyike, akiket az apostolok azért választottak, mert feszültség támadt a görög nyelvû és hellén kultúrájú, valamint a jeruzsálemi hívek között. A görögök úgy érezték, hogy az õ özvegyeiket elhanyagolják az alamizsnaosztásnál. Az apostolok ezért úgy határoztak, hogy megbíznak hét hellén férfit az asztal szolgálatával, s õk az imádságnak és az ige szolgálatának élnek. E férfiak a hellén keresztények tekintélyes képviselõi lehettek, s emellett igazi apostolok, akiket nem lehet ugyan együtt említeni a Tizenkettõvel, de teljes bátorsággal hirdették az Evangéliumot, és magukkal vitték egész Júdeába.


[ 2009-12-25 17:08:58 ]

A hagyományokhoz híven a Szentestén az iskolások betlehemes játékot adtak elõ a Szent Ágoston-templomban.  A gyermeksereg a jó szereplésért és részvételért jutalmul édességcsomagot kapott. A megmaradt édességbõl a következõ szentmiséken jelen lévõ kicsik is részesültek.


[ 2009-12-25 14:32:54 ]

A Kájoni János Cantionale Catholicum énekgyûjteményébõl Én nagy vigasságos örömet hirdetek címmel Györfi Erzsébet és Elekes Emõke énekes elõadására kerül sor a Szent Ágoston-templomban vasárnap, december 27-én a fél 11 órás szentmisét követõen. Mindenkit szeretettel várnak!


[ 2009-12-24 08:25:58 ]

Húsz évvel ezelõtt érdekes karácsony köszöntött ránk. 1989 decembere, és benne kereszténységünk nagy ünnepe már csak emlék maradt számunkra. Kinek ilyen, kinek olyan emlék. Fájdalmas emlék azoknak, akik elvesztettek valakit szeretteik közül. Izgalmakkal, félelmekkel teli sokunknak, akik nem tudtuk, hogy milyen kimenetele lesz az elindult eseményeknek.

Tamás József római katolikus püspök (Hargita Népe)
 


[ 2009-12-22 10:29:41 ]

Bár korunk embere keresõ ember, nem volt ez másként hajdanán sem, amikor két évezreddel ezelõtt a keresztény családok példaképe, a Szent Család is keresésre indult. Igaz, Õk szállást kerestek.

A Szállást keres a Szent Család ájtatosság, mély értelmû népi szokás gyökerei a középkori karácsonyi misztériumjátékokig nyúlnak vissza. A keresztény lélekben visszhangoznak az evangélium szavai: Nem kaptak helyet a szálláson.

Kelemen József,
Szent Ágoston egyházközség

Tovább »»

A Szállást keres a Szent Család idei utolsó állomáshelye
a csíkszeredai Szent Ágoston-templom, szerda délután 17 órától.

 


A Szent Család vasárnap délután a csíkszeredai Imreh családnál kapott szállást


[ 2009-12-19 08:40:03 ]

 

Szombaton a hajnali szentmisérõl fényességet, melegséget, szeretetet
vihettek otthonukba a hívek 

*

A délután 6 órakor kezdõdõ szentmisén is
jelen lesznek a lángosztó cserkészek a Szent Ágoston-templomban.


[ 2009-12-17 09:49:29 ]

A betlehemi láng fénye karácsonykor szerte Európát bevilágítja. Fényességet, melegséget, szeretetet visz a templomokba, az otthonokba, a szívekbe. 1986 óta minden december derekán Betlehemben, a Születés-kápolna mécsesérõl gyertyát gyújtanak, és elindul a láng féltve-vigyázva, õrizve, ápolva, továbbadva kézrõl kézre, viharlámpásról viharlámpásra, elõbb repülõben, majd vonatokon, száguldó országúti autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson bazilikákba és kis fatemplomokba egyaránt. Olykor faluszéleken virrasztva, várva, hogy fáklyásmenet kíséretében vonulhasson be a templomba... Vannak helyek, ahol – mikor a falu határát eléri a láng – megkondulnak a harangok és addig harangoznak, míg a láng a templomba nem ér... Így vonul, vándorol a láng, az osztrák cserkészektõl a magyarországi cserkészekhez, tõlük Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarlakta területeire, át a pirosvonalas határokon, s persze Erdélybe, mihozzánk, s majd általunk olyan emberekhez is, akik egyébként kis fenyõág mellett, egyedül töltenék a szentestét...

Salló Emõke,
Csíkszereda

Csíkszeredában december 19-én, szombaton a Szent Ágoston-templomban a 6 órakor kezdõdõ hajnali misén és délután a 6 órakor kezdõdõ szentmisén adják át a lángot.


[ 2009-12-15 12:42:49 ]

Akár hiszik, akár nem, napjainkban még mindig elõfordul, hogy valaki rendõrt hív, ha értelmi fogyatékkal élõ fiatalokat lát a lakhelyéhez közel esõ játszótéren. Nyilván, extrém esetrõl van szó, de az elõítéletek még mindig meghatározzák nagyon sok embernek az értelmi fogyatékosohoz való viszonyulását.

Az elõbbinek van ellenpéldája is. Elõfordult, hogy egy hölgy szemrebbenés nélkül, kedvesen fogadta, mikor az autóbuszon egyik autista lány megigazította a nem egyformán álló gallérját. Mindkét történet arról árulkodik, hogy ezek a sérült fiatalok nincsenek elzárva a külvilágtól, járnak-kelnek a városban, autóbuszon utaznak, próbálnak az egészségesekhez hasonlóan élni. Ehhez persze segítségre, nagyon sok segítségre van szükségük. Csíkszeredában a Caritas Nappali Foglalkoztató Központja két gyógypedagógussal, egy segítõ pedagógussal és egy önkéntessel áll rendelkezésükre.

Takács Éva, Hargita Népe

Tovább »»

 


[ 2009-12-13 12:05:50 ]

Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

Gondolatébresztõ

„A szívbeli öröm: élet az ember számára és ki nem fogyó szent kincs.
A vidámság meghosszabbítja az ember életét.” (Sir 30,23)


[ 2009-12-09 22:27:45 ]

 a Marosvásárhelyen kezelt betegeknek és hozzátartozóiknak

Bethesda néven indított egy, a más vidékrõl kórházba utalt betegeket és hozzátartozóikat megsegítõ programot a marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központ vezetõsége.

Szucher Ervin, Krónika


[ 2009-12-09 11:47:16 ]

A Mária Rádió vezetõi az adó márciusi születésnapján beszéltek a területi stúdiók létrehozásának szükségességérõl. Rá néhány hónapra, pontosabban augusztus végén Székelyudvarhelyen sikerült megvalósítani az elképzelést. Az év vége elõtt Csíksomlyó is felkerült az újrarajzolt térképre: kedd este ugyanis a ferences rendház udvarán található épületbe berendezett stúdiót áldhatta meg Tamás József segédpüspök

Rédai Botond, szekelyhon.ro


[ 2009-12-06 14:19:51 ]

Szûz Máriát is megváltotta Jézus, de nem úgy, mint minket. Az Üdvözítõ ezt megtehette, hiszen mindenható Isten volt; illett is, hogy megtegye, hiszen Szûz Mária édesanyja volt. Mit meg nem tesz egy jó gyermek édesanyjáért, ha lehetõsége van rá?! A földön jobb gyermek nem volt Jézusnál, aki édesanyját jobban, igazabban, mélyebben szerette volna, mint Õ. Tehát meg is tette.

Így okoskodott Duns Scotus és érvelése diadalt aratott. Szûz Mária anya, Isten egyszülött Fiának édesanyja, de ugyanakkor mégis örökre szûz maradt. Az embernél e két fogalom kizárja egymást, de a kiválasztott Szûzanya Isten kegyelmébõl ezt is megkapta. Minden földi édesanya úgy nézhet föl rá, mint a legjobb, legboldogabb édesanyára, s minden anyai örömében és bánatában hozzá menekülhet.

De minden egyes szûzi lélek is úgy tekinthet rá, mint a legtisztábbra, akit nem is nevezünk másként, mint Szûz. Mekkora erõsséget jelent a tiszta lélek számára,  ezt csak az tudja megérteni, aki elõtt szent a tisztaság, amely Isten látására vezet.

Hogy ezt a titkot megértsük, s a megértett titkot megélhessük, imádkozzál értünk, gyermekeidért, most és halálunk óráján. Ámen

Pénzes József esperes-plébános

 

Szentséges Szûz Mária…
Katolikus népének

Szentséges Szûz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szûz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy Mária, bûnösöknek szószólója.

 

Gondolatébresztõ

Köszönjük meg Máriának, hogy élete példájával
megvilágította számunkra az igazságot,
hogy Isten tiszta világa ebben a bûnös világban is létezik.
Üdvözlégy, Mária!


[ 2009-11-30 06:41:50 ]

Gárdonyi Géza

Roráté

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig áttetszõ. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé. Az ablakom elõtt egy-két kisebb árnyék válik el tõlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályhazugba. A kályha elõtt Istenes Imre térdel. Teleképpel fújja a tüzet. A tûz pirosló fényt áraszt az arcára.

(meghallgatható)


[ 2009-11-28 21:54:05 ]

Virrasszunk!

Virrasszatok és ébrek legyetek! Ez az Úr parancsa. Azonban az az éberség, amit Õ kíván tõlünk, már nem az, mint amit a próféták követeltek a választott néptõl. Mert nekünk már nem kell az elvesztett paradicsomról és a távoli jövõrõl álmodoznunk, hiszen elérkezett az Isten Országa.

Az éberség tehát azt jelenti, hogy olvasni tudjunk a mai idõk jeleibõl és kifürkésszük, miként mûködik az Örökkévaló a történelemben. Az idõk jeleinek helyes értelmezése a mi legfontosabb feladatunk az Egyház vezetésével.

De hiába figyelünk minden jelre, Isten mégis váratlanul érkezik, mi pedig sokszor félálomban élünk, tobzódunk és evilági gondokba süllyedünk. Isten Országának nagy kockázata, hogy mindig váratlanul jelenik meg. Mindig másképpen, mint ahogy vártuk, vagy elõre kiterveztük. Ezért legyünk ébren és résen, mint a hajnalra váró õrszem. Akkor a váratlanul hazatérõ Úr „asztalhoz ültet és felszolgál” nekünk.

Így válik advent virrasztásunk és várakozásunk, megszentelõdésünk eszközévé, örömteli Karácsonyunk forrásává.

Pénzes József esperes-plébános

Az adventi szent idõben hajnali 6 órakor
az angyalok miséjére hív mindenkit a harangszó.

A rorátét a Szent Ágoston-templomban tartjuk minden hétköznap (hétfõtõl szombatig).

 

Rónay György

Advent elsõ vasárnapja

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tûzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bõség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

Gondolatébresztõ

Tervezzük meg életünket szeretetben!

 


Ádvent, az egyházi év kezdete – 2010


[ 2009-11-21 15:36:54 ]


ARCHÍVUM - 2009


 Krisztus Király ünnepe – az egyházi év jelképes vége

 A kereszt diadalát Krisztus Királynak köszönheti

Senki és semmi sem futott be sikeresebb pályát, nem tud magának feltûnõbb karriert a világtörténelemben, mint a keresztfa, mert maga Krisztus dicsõítette meg. Az Õ korában még a rabszolgák és gonosztevõ idegenek kegyetlen kínzó és kivégzõ eszköze volt, olyan, mint ma a bitófa, de Krisztus halála óta a megváltás eszköze lett. Átváltozott Krisztus Király trónusává, mert az Üdvözítõ vállán hordozta és három órán át függött rajta. Azóta a kivégzés kegyetlen eszközébõl az üdvösség, áldás, dicsõség jele lett.

Nagy Konstantin császár Krisztus kereszthalála iránti tiszteletbõl eltörli a kereszthalált, és a kereszt megkezdi dicsõséges pályafutását. Felkerül a római sas helyére, késõbb ékszer lett, majd szobáinkban, utak szélén, magas hegyek csúcsán hirdeti megváltottságunkat. Felkerült a királyok koronájára, a vitézi lobogókra, a katonák pajzsára, érdemkeresztként kiváló emberek mellére.

Az anyaszentegyház pedig minden szentséget kereszt alakjában szolgáltat ki.  Karrierjének  befejezése majd a világ végén lesz, amikor a kereszt jele feltûnik az égen.

Egész életünk a kereszt árnyékában zajlik. Keresztelésünkkor fejünkre, bérmálásunkkor homlokunkra rajzolják. Kereszt jelöli gyermekeink tankönyvében a feladott leckét, kereszten találkozik a férj és feleség  elsõ csókja az esküvõn, kereszt õrködik sírjaink fölött a temetõben.

Van-e karrier ehhez fogható?! Pedig a gyalázat jeleként indult el diadalmas útjára. De diadalmas kereszt lett belõle, mert Krisztus Király trónusává tette.

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-11-19 11:04:58 ]

Sík Sándor

Szent Erzsébet: nõi eszmény

„Szeretteim, legyetek az Igének cselekvõi és nem csupán hallgatói.” (Jak. 1,22.)

Az elsõ árpádházi szentek hatalmas királyi alakjai után: Szent Erzsébet új világ, új szépség, új mélység. István, Imre, László: országintézõ, nemzetalkotó nagyok, Erzsébetet legszívesebben úgy emlegeti a keresztény világ, mint a kedves Erzsébetet. István, Imre, László: a magyarság nagy célkitûzõi, a magyar lélek nagy útmutatói, Szent Erzsébetrõl a legenda szerint születésekor megjövendöli az erdélyi varázsló, Klingsor, hogy „vigasztalására lesz a föld minden népének”.

Szent László a férfiúi eszmény legszebb példája. Erzsébet a nõi eszmény megtestesülése. A férfiúi eszményrõl elmélkedvén, Szent László példájában az erõnek és a szolgálatnak kettõs fõvonásában találtuk meg a legjellemzõbbet: voltaképpen ugyanez a lényege a nõi eszménynek is, csak a kettõnek kifejlõdési iránya fordított. A férfiúi eszmény az erõbõl indul ki, és az erõ tisztul, finomodik addig, amíg odaadássá, szolgálattá nem szellemül át. A nõi eszmény lényege az odaadás, amelyben úgy kifejlõdik a lélek ereje, hogy végül hõsiességgé nõ. Lényegében egy a kettõ. Mind a kettõ: erõ. Ki kételkedhetnék benne, hogy a nõ nem kevésbé erõs, mint a férfi. A keleti bölcs arra a kérdésre, hogy mi a legerõsebb a világon, azt felelte: „A legerõsebb nem a harcos, nem az oroszlán, nem a vihar, hanem az édesanya.” És a szeretet a lényege mindkettõnek. A férfiúi erõ célja, egyetlen értelme a szeretet; a nõi odaadás a szeretet legyõzhetetlen erejével válik hõsiességgé.

(Forrás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)


[ 2009-11-17 11:15:53 ]

Megalkuvás nélkül – Száz éve született Jakab Antal
címû könyv ünnepélyes bemutatása

2009. november 23. – Szent Ágoston-templom, Jakab Antal-terem


Varga Gabriella és Vencser László. Dedikál a szerzõpáros

Több fotó »»

„Minden kopottságunkban is szeretetével dédelget minket az Isten...”

A csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia,
Varga Gabriella (Budapest), dr. Vencser László (Linz/Bécs)
és a budapesti Kairosz Kiadó
szeretettel hív minden kedves érdeklõdõt a

Varga Gabriella – Vencser László
Megalkuvás nélkül
Száz éve született Jakab Antal

címû életrajzi könyv ünnepélyes bemutatójára, amelyet 2009. november 23-án, hétfõn 18.30 órakor tartunk a Szent Ágoston-templom Jakab Antal-termében. Házigazda: Pénzes József esperes-plébános. Vendég: Varga Gabriella újságíró, dr. Jakab Antal püspök unokahuga, a könyv társszerzõje, és dr. Vencser László volt teológiai tanár, a könyv társszerzõje. Díszvendég: Msgr. Bara Ferenc pápai káplán, csíkdánfalvi plébános, Jakab püspök volt titkára. A helyszínen a könyv megvásárlására lehetõség lesz. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

 


[ 2009-11-13 09:49:02 ]

A hazai katolikus naptárban november 13. a magyar szentek és boldogok napja. Ekkor mindazokra emlékezünk, akik szülõföldünkhöz illetve nemzetünkhöz tartoznak, és hõsi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Méltán kérjük segítségüket és közbenjárásukat hazánkért, saját magunkért és szeretteinkért.

A magyar szentek között vannak olyanok, akiket népi kegyelet övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hõsei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földbõl sarjadtak, vagy idegenbõl érkezve magyar földön teljesedett ki életmûvük, így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe elõtt. (Forrás: uj.katolikus.hu)
 

Magyar szentek és boldogokKis Magyar Legendárium


[ 2009-11-07 09:30:10 ]

Jöjjön el a mosoly országa!
Szent Erzsébet-gyûjtés a hátrányos helyzetû gyermekekért
2009. november 15.

Jövõ vasárnap, november 15-én Caritas-gyûjtés lesz a hátrányos helyzetû gyermekek megsegítésére Fõegyházmegyénk templomaiban. A gyûjtésbõl befolyt összeget Fõegyházmegyénk segélyszervezete, a Caritas a hátrányos helyzetû gyermekek megsegítésére fordítja.

Ha szeretnének többet megtudni a Caritas programjairól, vagy szeretnék pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, arra kéri a Caritas vezetõsége a kedves híveket, hogy töltsék ki a padokon található levelezõlapokat. A kitöltött levelezõlapot pedig dobják be egyszerûen a legközelebbi postaládába (nem szükséges felbélyegezni, a levelezõlap elküldése ingyenes), vagy adják oda jövõ vasárnap (november 15-én) a szentmise után a templomajtóban álló Caritas-munkatársaknak és önkénteseknek.

Hisszük, hogy együtt többet tehetünk a rászorulókért!


[ 2009-11-07 08:34:07 ]

Meszlényi Zoltán vértanú esztergomi püspökrõl mostanáig nem sokan hallottak Erdélyben. A kommunista rezsim által halálra kínzott püspököt szombaton avatták boldoggá Esztergomban. A boldoggá avatási szertartáson jelen volt Tamás József püspök is. Õt kérdeztük, miért fontos eseménye ez a magyar katolikus egyháznak.

Takács Éva (Hargita Népe)


[ 2009-10-30 10:58:41 ]

„Miért ne élhetne örökké az a halandó, akiért az élõ, örök Isten meghalt?” Szent Ágoston

Rólad van szó

Novemberben, a halottak hónapjában fokozottan foglalkoztat minket az Egyház a feltámadás gondolatvilágával. Magától adódik a kérdés: milyen a mai ember reagálása erre, hiszen sokan a minket túlhaladó kulturhisztorikusok közül a „túlvilág dimenziójának” elvesztését emlegetik.

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-10-30 10:49:13 ]

Mit ünneplünk Mindenszentek napján?

A Mindenszentek ünnepe körül a kialakult szokások miatt nagy a félreértés. Ha tíz templomba járó embert megkérdeznének, hogy mi ez az ünnep, akkor ebbõl kilenc valószínûleg azt mondaná, hogy ekkor megyünk a temetõbe világítani, a halottakra ma emlékezünk. Pedig Mindenszentek örömünnep, és ilyen értelemben mulatság is. Isten dicsõségét ünnepeljük, mely az õ szentjeiben nyilvánul meg. Azokat a szenteket ünnepeljük, akik eljutottak életük végsõ céljára, szeretõ Istenünk örök Országába.

Fülöp László segédlelkész


[ 2009-10-30 08:52:37 ]

Erdõ Péter esztergom-budapesti érsek avatta fel október 25-én Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása elsõ egész alakos köztéri szobrát a budapesti XVI. kerületi rákosszentmihályi plébániatemplom elõtti téren. A bronzszobor Domonkos Béla szobrászmûvész alkotása.


A szobor talapzatán a néhai hercegprímás eszmeiségének megfelelõ mondat áll:
„Áldott legyen az én népem!” A szobor áldást emelõ kézzel ábrázolja Mindszenty Józsefet

http://www.dunatv.hu/itthon/mindszenthy_szobor_budapesten.html

Az ünnepélyes szoboravatóról Koltay Gábor filmrendezõ filmfelvételeket készített a Mindszenty József életérõl szóló filmjéhez.


[ 2009-10-28 17:11:34 ]

Gondolatébresztõ

Aki kész Krisztus szavára elhinni, hogy az egyház gyarlóságai mögött egy szebb valóság húzódik meg, az az élet minden egyéb sötétsége mögött is felfedezi a kegyelem fényét. Törekszem-e erre a látásmódra? (Az Évk. 30. Vas. evangéliuma alapján Mk.10.46-52)


[ 2009-10-18 15:40:53 ]

Gondolatébresztõ

„Nincs a lelki haladásnak olyan lépcsõfoka, amelyrõl nem kellene eggyel magasabbra lépni.”
(Szt. Leó)
A missziós vasárnap alkalom arra, hogy ezt a lépést megtehesd!


[ 2009-10-08 11:20:46 ]

Sík Sándor

Magyarok Nagyasszonya

Édesanya, bódog Anya,
Virágszülõ Szûz Mária.
(Winkler-kódex)

Édesanya, boldog anya,
Virágszülõ Szûzmária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

.................................


[ 2009-10-03 21:51:21 ]

Hiszek a romokon - rockoratórium
2009. október 11., Szent Ágoston-templom


Felvételek az elõadásról

A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes Hiszek a Romokon címmel rockoratóriumot mutat be a Szent Ágoston-templomban október 11-én, vasárnap este a 7 órás szentmise után. Zeneszerzõk: Gyárfás Levente – Csiszér László. A belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt és zenekedvelõt szeretettel várnak!

*

Meghívólevél
a Hiszek a romokon rockoratórium közös bemutatására

A Mustármag megújulás-szolgálat zenei mûveken keresztül is (Tolcsvay testvérek: Magyar Mise, Magnificat a Kárpátokban, Te Deum)  megpróbálta megszólítani templomokban, színházakban több mint 30 elõadás alkalmával az egyházmegye népét.

A jubileumi évre összeállítottuk a Hiszek a romokon címû rockoratóriumot, amely megpróbálja megfogalmazni és hangulatilag hordozni az elmúlt 1000 esztendõ küzdelmeit és értékeit. Ezt a rockoratóriumot több alkalommal bemutattuk színházakban. A mû megírói és eddigi elõadói mind erdélyiek, továbbra az a szándékunk, hogy valamennyi hagyományõrzõ közösség, közösségünket építõ, értéket hordozó, alkotó csoport részt kapjon az elõadásban.


[ 2009-10-03 21:18:07 ]

Gondolatébresztõ

„A tapasztalat azt mutatja, hogy a szeretet nem abban áll, hogy két ember egymás szemébe néz, hanem abban, hogy mindketten ugyanabba az irányba vetik tekintetüket. ”
- Antoine de Saint Exupéry


[ 2009-10-03 21:15:05 ]

Szent Mihály fõangyal ünnepén, szeptember 29-én zárták Gyulafehérváron
a fõegyházmegye millenniumi évét. A záróünnepségen, amelyen több mint
12 ezren vettek részt, jelen volt Franc Rodé bíboros, XVI. Benedek
pápa rendkívüli küldötte is. (Hargita Népe)


[ 2009-09-25 18:32:55 ]

Gondolatébresztõ

„Szeressétek az igazságot mindenekelõtt, miközben mély megértéssel
viseltettek korunk társadalma iránt, melyben élünk.”
II. János Pál pp.


[ 2009-09-25 18:26:50 ]

 

Vasárnap templombúcsút tartanak Kozmáson.
Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdõdik.


Szent Kozma és Damján, e két hû testvérnek
Hõsi tetteirõl zengjen ma az ének.
Lelkesedve gondol a hívõ nép rájuk
S buzgó imádsággal kéri pártfogásuk.

Szent Kozma és Damján orvosok valának
Erényük s tudásuk fénylett a világnak.
Jézus szent nevében nagy csodákat tettek,
Egészséget adván sok szegény betegnek.

Szent Kozma és Damján, dícsõ Pártfogóink,
Legyetek Jézusnál kegyes szószólóink.
Hogy szent tanítását híven teljesítve
Mi is feljuthassunk hozzátok a mennybe.

 

Istenünk, Szent Kozma és Damján vértanúid ünnepén téged magasztalunk,
mert bölcs gondviseléseddel nekik örök dicsõséget, nekünk pedig pártfogó segítséget adtál!


[ 2009-09-20 13:02:04 ]

Gondolatébresztõ

Az elkötelezett kereszténynek szelídnek, szeretõ szolgálatra késznek
és önkritikával rendelkezõnek kell lennie minden konfliktusban.


[ 2009-09-17 21:01:21 ]


Fülöp László papi jelmondata:
„Az Istent szeretõknek minden a javukra válik…” (Róm 8,28)

A csíkszeredai Szent Ágoston-templomban egy hónapja új káplán segít Pénzes József plébánosnak a szolgálatban. Fülöp Lászlónak, akinek  júniusban volt a primiciája, elsõ szolgálati helye a Szent Ágoston-plébánia, mégsem ismeretlen a csíkszeredaiak számára, hiszen gyakornoki évét is ebben a városban töltötte. De ne szaladjunk a dolgok elejébe.

Takács Éva


[ 2009-09-13 21:59:06 ]

 

A csíkszeredai Szent Kereszt plébániatemplom búcsúünnepet tart.
A szentmise délben 12 órakor kezdõdik.


A Szent Kereszt-templom fõoltára


[ 2009-09-13 00:18:52 ]

 


A templom közönsége lelkes tapssal hálálta meg a színvonalas produkciót

*

Egy idõutazás az ezer éves erdélyi egyházmegye egyházzenei mûkincseiben

A Gyulafehérvári Római Katolikus Fõegyházmegye ezer éves fennállásának méltó köszöntésére a  kolozsvári Szent Mihály-templom kórusa és kamarazenekara hangversenyt ad a csiksomlyói kegytemplomban szeptember 13-án, vasárnap este a 7 órás szentmise után. 1000 év egyházi zenéjének gyöngyszemei szólalnak meg az esti koncerten. Szóló: Kovacinschi Jolánda, Mányoki Mária, György Róbert.Vezényel: Potyó István karnagy. Szeretettel várnak minden érdeklõdõt és zenekedvelõt!


[ 2009-09-12 23:33:59 ]

Gondolatébresztõ

Az egyház azzal igazolja krisztushitét, ha Mesteréhez hasonlóan
nem menti magát és nem folyamodik erõszakhoz.


[ 2009-09-12 18:57:28 ]

Õszi Mária neve búcsú Csíksomlyón.

Mária nevének tisztelete már a középkori szómisztikában virágzik.

Boldog Temesvári Pelbárt (1435–1504) ferences szerzetes, egyházi író szerint : Szûz Mária nevének öt betûje jelenti azt az öt igen nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet. Elõször az M betû (mater misericordiae et mediatrix) azt jelenti, hogy õ az irgalmasság anyja, s a világ szószólója! Bernát azt mondja: Van-e olyan nyomorúság, melyet az irgalmasság anyja el nem tüntetne!? Másodszor az A betû (advocata) jelenti, hogy õ az emberi nem szószólója, s azért õ mindenkiért közbenjár az Úrnál. Ezért énekli az egyház: Azért szószólónk, fordítsd reánk irgalmas szemeidet! Harmadszor az R betû (reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy õ mind az angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. Ezért mondja Bernát: Õ az a Szûz, aki az egész világ megjavításának munkájában résztvett, s aki kieszközölte mindnyájunk üdvösségét. És késõbb: Boldogságos Szent Szûz, csakis te általad telt meg az ég, vált üressé a pokol, te építetted fel Jeruzsálem romjait, s te adtad vissza a várakozó szerencsétleneknek az elveszett életet. Negyedszer az I (illuminatrix) jelentése az, hogy az egész egyháznak s a világnak a megvilágosítója. Mária nevét úgy magyarázzák: Megvilágosító. Mert amint a nap megvilágosít minden csillagot, így Mária kegyelmének és dicsõségének fényével megvilágosít minden szentet, angyalt, s az egész egyházat. Ötödször az A betû (auxiliatrix) jelentése az, hogy õ minden szükségben a nyomorúság segítõje. Ezért mondja Origines egy beszédjében: Tudom, úgymond, ha a boldogságos Szûznél jámborul kopogtatunk, szükségünkben nem hagy magunkra, mivel könyörületes és malaszttal van tele. Ezért nem tudja megállni, hogy ne könyörüljön meg azon, aki segítségül hívja az õ nevét. (Ünnepi Kalendárium)


[ 2009-09-08 11:07:38 ]

Szûz Mária születésének napja

Franz Schubert: Ave Maria - Himnusz a Szûzanyához
Luciano Pavarotti elõadásában

 

(Luciano Pavarotti olasz operaénekes 71 évesen, 2007. szeptember 6-án hunyt el.)


[ 2009-09-04 13:42:12 ]

Gondolatébresztõ

Az egyház nem egy elitre épül, az Istenország
elsõsorban azoké, akiket alázatra nevelt az élet.


[ 2009-08-31 08:22:36 ]

Legyen olyan hely, ahol bú és gond megszûnik 

 

Szombat délelõtt tízperces harangzúgás jelezte Csíkszereda népének: rendkívüli esemény színhelye a Szent Ágoston-templom. Székely ruhás gyerekek sorfala, a környék papsága és a hívõk sokasága várta a templomszentelés ceremóniáját végzõ dr. Jakubinyi György érseket és Tamás József püspököt. A fennállásának ezredik évét ünneplõ Gyulafehérfári Római Katolikus Fõegyházmegye millenniumi rendezvényei között elõkelõ helyet foglalt el a Szent Ágoston-templom szentelés.

Takács Éva


[ 2009-08-31 08:15:46 ]

A Gyulafehérvári Római Katolikus Fõegyházmegye
millenniumi rendezvényeinek keretébe illeszkedõ szentmisét
Nm. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek, valamint
Nm. és Ft. Tamás József püspök celebrálja. 


Felszentelésre vár a templom. A téren is nyugalom honol

Szeretettel hívunk és várunk minden ünnepelni vágyót erre a rangos eseményre!

A DUNA Televízió augusztus 30-án, vasárnap délelõtt 11 órától
75 perces adásban sugározza felvételrõl a templomszentelést

 

A templomszentelési ünnepséget megelõzõen,
szerdán, csütörtökön és pénteken az esti 7 órás szentmisén Ft.  Koncsag László
börtönlelkész, csíkszentlélek jelenlegi plébánosa
lelkigyakorlatot tart
a Szent Ágoston-kápolnában.

A szentmisék elõtt és alatt lehetõség van a szentgyónás elvégzésére.


[ 2009-08-26 22:47:19 ]

Templomépítõk

Képes volt majd mindenkivel megértetni, hogy a közösségi teremtés csodája
ama örökkévaló teremtés dicsõségére itt a földön is megadatott.

Nem irigylem Pénzes Józsefet, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia esperesét, pedig lenne amiért, hiszen tizenöt esztendõs, olykor meg-megszakadó, de összességében mégiscsak szakadatlan munka után, a hétvégén, augusztus 29-én felszentelik Erdély méreteiben legnagyobb új katolikus hajlékát, a gyakran katedrálisként is emlegetett Szent Ágoston templomot.

Székedi Ferenc
umsz.manna.ro/velemeny


[ 2009-08-23 14:16:52 ]

Húsvét az épülõ falak között

 Az évezred elsõ húsvétja feledhetetlen nap marad a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség történetében. Hiszen épülõ templomukban elõször ünnepelhették Krisztus föltámadását, elõször mutattak be szentmisét az épülõ falak között.

Csúcs Mária


[ 2009-08-23 00:24:57 ]

 Gondolatébresztõ

„Ti az élõ Isten temploma vagytok, ahogy az Isten mondja:
Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, õk majd a népem.”
(2 Kor.6,16.)

 


[ 2009-08-22 23:13:08 ]

Másfél évtizednyi önálló léte óta legnagyobb és nagyon várt ünnepére készül a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség: védõszentjük névünnepén, a búcsú napján, felszentelik a templomot. Augusztus 29-én, szombaton a 10 órától kezdõdõ szentmisét Nm. és Ft. Dr. Jakubinyi György érsek, valamint Nm. és Ft. Tamás József püspök celebrálja.

Molnár Melinda


[ 2009-08-19 15:57:43 ]

A tekintélyt és méltóságot sugárzó Szent Ágoston-szobor, illetve a napokban befejezett, imádságos Szent Mónika-szobor tegnap délután került rendeltetésének helyére: a felszentelésre váró Szent Ágoston-templom apszisába. A Xantus Géza képzõmûvész mûtermébõl elszállított alkotások vigyázzák mostantól a templomot, melynek felszentelési ünnepe két hét múlva, augusztus 29-én lesz 10 órától.

Antal Ildikó


[ 2009-08-03 13:43:17 ]

 

– interjú Ft. Pénzes József esperes-plébánossal –
 

Legnagyobb ünnepére készül a Szent Ágoston Egyházközség. A templom búcsúnapján, augusztus 29-én avatják szent hellyé az épületet, az élõ egyház képmását. Ön szerint milyen jelentõséggel bír, milyen többletet jelent az, hogy épp a Gyulafehérvári Római Katolikus Fõegyházmegye alapításának ezredik évfordulóján, a millenniumi év keretében veheti birtokba Isten az Õ dicsõítésére épített templomot?

Készítette: Ferenczy Krisztina


[ 2009-07-27 09:46:52 ]

Biró Nándort-Anfonz tisztelendõ urat, egyházközségünk segédlelkészét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2009. augusztus 1-jétõl áthelyezte a Kovászna megyei Alsócsernátonba. Itt plébániát kapott a hozzátartozó filiákkal. Egyházközségünkben végzett ötévi papi szolgálatáért köszönetet mondunk, hálásak vagyunk érte.

„Legyen meg a Te akaratod” (Mt 6,10). papi jelmondata vezérelje továbbra is életében, jó egészséget, áldásos munkát és szolgálatot kívánunk Nándi atyának. Szeretettel visszavárjuk Szent Ágoston-templomunk felszentelési ünnepére.

 


Elsõáldozási ünnepségen 2008-ban


[ 2009-07-26 13:41:58 ]

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál zárókoncertje elõtti hangversenyén
vehettünk részt vasárnap a Szent Ágoston-templomban.
A baróti Kájoni Consort együttes elõadásában Kájoni János népénekeibõl,
Esterházy Pál gyûjteményébõl,
valamint  a Kájoni-kódexbõl hallhattunk válogatást.


[ 2009-07-26 07:52:54 ]

Július 30-án, csütörtökön este 7.30-tól a Csíki Kamarazenekar városnapi nyitókoncertet tart a Szent Ágoston-templomban.

A Csíkszeredai Városnapok programja letölthetõ a csikszereda.ro honlapról.


[ 2009-07-14 23:29:25 ]

Ima Szent Kamill közbenjárásáért

Istenünk, ki Szent Kamill áldozópapodat a betegek rendkívüli szeretetének kegyelmével ékesítetted, kérünk, érdemeiért áraszd szívünkbe szereteted lelkét, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, és halálunk óráján biztonsággal költözhessünk Hozzád! (katolikus.hu)

*

Megjelent a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete júliusi száma
dr. Bakó Mária Hajnalka kórházlelkészi asszisztens szerkesztésében.

 


[ 2009-07-14 22:25:33 ]

A Csíki Székely Múzeum július 15-tõl fogadja a Gyulafehérvári székesegyház képekben címû fotográfiai vándorkiállítást. A 2009-es millenniumi év keretében szervezett kiállítást Knecht Tamás és Márton Judit szervezi. A kiállított fényképeket Makkai Bence és Macalik Arnold készítette.


A Szent Mihály-székesegyház (Macalik Arnold fotója)


[ 2009-07-12 12:40:01 ]

Gondolatébresztõ

„A babérkoszorút elviszi a szellõ. A töviskoszorút a vihar sem rántja le a fejedrõl.” (Ibsen, Napló)

*

A hajók inoghatnak jobbra-balra, de mi volna, ha a világító tornyok jobbra és balra táncolnának? (Shehan)
 


[ 2009-07-03 10:24:12 ]2009. július 4., szombat

Közös tánc a Szabadság téren


[ 2009-07-03 08:54:12 ]

Több mint fél éve minden hónap elsõ szombatján százak vesznek részt  a csíksomlyói kegytemplomban az esti szentmisén és az azt követõ fáklyás körmeneten. A Gyulafehérvári Fõegyházmegye millenniumi évében hagyományteremtõ szándékkal indították el az elsõ szombati körmenetet, a csíksomlyói zarándok hétvégét. Októberben 180-an, májusban és júniusban már több mint kétezren vettek részt az elsõ szombati szentmisén. Dr. Szakács Ferenc Sándorral, a Jakab Antal Tanulmányi Ház igazgatójával az esemény társadalmi, szellemi és lelki hátterérõl beszélgettünk.

Takács Éva (Hargita Népe)


[ 2009-07-03 08:48:06 ]

Alapításának ezredik évfordulóját ünnepli az Erdélyi Egyházmegye. Ezer évre visszatekinteni sokféle szempontból lehet, és a millenniumi év  különbözõ rendezvényei keretében a múlt történései, emlékei úgy jelennek meg, hogy segítsék, bátorítsák a jelen emberét a jövõ alakítására. Ezer év alatt a nehéz sorsú Erdély területén is olyan mûtárgyak gyûltek össze, amelyeket számon kell tartani, fel kell leltározni. Ez a munka tíz éve elkezdõdött. A nyilvántartásba vett értékekbõl július 8-án nyílik kiállítás Gyulafehérváron. A kiállításról, a kiállított mûtárgyakról Hegedûs Enikõ mûvészettörténész beszél olvasóinknak.

Takács Éva (Hargita Népe)

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára július 8-án délután fél 3-kor kerül sor az érseki palotában.


[ 2009-07-02 11:24:11 ]

A Csíksomlyói Kegytemplom búcsúnapja

Szentmisék a kegytemplomban: 8.00, 10.30, 19.00 órakor

Sarlós Boldogasszony

„Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!” – imádkozzák a katolikus hívek az Üdvözlégyben. Mikor, milyen körülmények között hangzott el a fenti köszöntés? Lukács evangélista jegyezte fel, hogy a várandós Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet, aki idõs kora ellenére szintén gyereket várt. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, eltelt Szentlélekkel, és felkiáltott az ismert köszöntõszavakkal. Ennek az eseménynek emlékét ünnepeljük ma, Sarlós Boldogasszony napján.

Takács Éva (Hargita Népe)

Tovább »»

Ave mundi domina

Ave világ Asszonya,
Tengereknek csillaga,
Édes hárfa, Mária!


[ 2009-06-28 12:00:49 ]

Két csíkszeredai kislánynak (unokatestvérek) hátgerincmûtétre van szüksége, melyet Budapesten végeznének el. A mûtétek egyenként több mint 4 millió forintba kerülnek. Ez messzemenõen meghaladja azt az összeget, amit a család bármilyen erõfeszítéssel is elõ tudna teremteni. Számítva az együttérzõ szív segítségére, kérik, hogy lehetõségeik szerint segítsenek a mûtétek árának összegyûjtésében. Hálával köszönnek minden segítséget.


[ 2009-06-27 21:13:34 ]

 

 

Készülnek a Szent Ágoston-templom szobrai

A méltóságot sugárzó, impozáns alkotás vagy az azt megformáló mûvész elõtt hajtsunk elõbb fejet? – merült fel bennem a kérdés, amikor Xantus Géza mûtermébe léptünk a minap. Mûhelyének közepén ugyanis ott magaslik a két és fél méteres Szent Ágoston-szobor, tekintélyt parancsoló vonásaival, pásztorbottal és könyvvel a kezében, püspöki süveggel a fején. Kérdésemre azonban csak mosolyog a mûvész, sõt szabadkozik, hogy még nincs is teljesen készen, nem nyerte még el végsõ patináját az alkotás... Mondhatná is, korai még a betoppanásom, és várjak, míg teljesen elkészül a munkával, Szent Mónika alakjával ugyancsak, mégis szívesen fogad, õ is belátja, a Szent Ágoston-egyházközség hívei igencsak kíváncsiak a felszentelésre váró templomuk szentélyébe kerülõ alkotásokra. De nemcsak õk, hanem a millenniumi évet ünneplõ teljes egyházmegye is várja, a mûértõ közönségrõl és a szakmáról nem is beszélve.

Antal Ildikó

  Tovább »»Alkotó és alkotás.
Xantus Géza a Szent Ágostont ábrázoló szobrán dolgozik
                                                    (Csíki Zsolt felvétele)

Tovább »»


[ 2009-06-24 10:07:03 ]

Istenünk, ki azért küldted Keresztelõ Szent Jánost, hogy a népet elõkészítse
Krisztus Urunk eljövetelére, kérünk, add meg népednek a Szentlélek örömét,
és vezéreld híveid szívét az üdvösség és a béke útjára! (Forrás: www.katolikus.hu)

 

Ugyan azonrol

Nota: Menyországnak Királynéja
(Ének Keresztelõ Szent Jánosról – ismeretlen szerzõ)


IGaz Napnak szép hajnalát,
Istennek égö lámpását:
Meg-váltónk elöl-járóját,
Ma dicsirjük Szent Angyalát.

Zakariásnak magzattyát,
Mennyégböl vött ajándékát:
Magtalan Ersébet fiát,
Jer dicsirjük, Isten újját.

Csuda-képpen fogontaték,
Öreg Atyáktól születék:
Méhében meg-szentelteték,
Christustól látogattaték.

(...)


[ 2009-06-23 08:10:13 ]

 

A Szociális Testvérek Társasága - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - 2009 nyarán is tart hivatástisztázó lelkigyakorlatot.
A lelkigyakorlatot olyan 17-35 év közötti lányoknak hirdetik meg, akikben már felmerült a kérdés, hogy melyik életállapotot, a házas vagy a szerzetesi utat válasszák, és ezzel szeretnének komolyabban is foglalkozni. Isten sok fiatalban teszi fel kérdéseit, és fontos, hogy minél több segítséget kapjanak a válaszadáshoz.
A lelkigyakorlat ideje: 2009. augusztus 8 – 14 között
A lelkigyakorlat helyszíne Mátraverebély-Szentkút – a nemzeti kegyhely
Szükséges: hálózsák, Szentírás, füzet, személyes holmi.
Költség: kb.10000 Ft. /szállás, étkezés/
 
Elõzetes bejelentkezési lehetõség: Katalin testvérnél: 30/5137024; katalin.sz@enternet.hu; vagy Judit testvér-nél: 30/6268712; szentes@kpszti.hu. További információk a közösségrõl: www.szocialistestverek.hu

 


[ 2009-06-18 09:02:06 ]

 


Szentmisén a Szent Ágoston kápolnában
a szemináriumi kirándulás harmadik napján

                                                                                  Fotó: sis.uab.ro

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FÕISKOLA - GYULAFEHÉRVÁR

Kedves vendéglátó család!

A Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet elõljárói és papnövendékei nevében hálás köszönetünket fejezzük ki azért a szíves vendégfogadásért, amellyel bennünket fogadtak szemináriumi kirándulásunk alkalmából.


[ 2009-06-18 08:56:48 ]

Gondolatébresztõ

„Az emberben lakó gonosz ellen nem úgy kell harcolnunk, hogy másokat elítélünk, hanem úgy, hogy önvizsgálatot tartunk”. (Albert Sehweitzer)


[ 2009-06-18 08:54:03 ]


Úrnapi körmenet a Szent Ágoston-templom udvarán

  Tovább »»


[ 2009-06-07 07:07:49 ]

Gondolatébresztõ

Emberi életünk eszménye a Szentháromság élete.
A Szentlélek tanít meg minket
isteni bölcsesség szerint élni a kegyelem által.


[ 2009-05-31 13:49:51 ]

 


 

 Tovább »»

 

Bábel Balázs érsek szentbeszéde

 

Krisztusban szeretett testvéreim!

Isten elõtt egy nap ezer év, ezer év egy nap – tanítja Szent Péter apostol. Nekünk azonban beláthatatlan hosszú idõ az ezeréves Erdélyi Egyházmegye története, amely mint hallottuk érsek urunktól, majd' ezer évig a kalocsai érseki tartomány része volt. Úgy is jöttem ide, mint a szent koronát hozó Asztrik érsek 90. utóda. Beláthatatlanul hosszú idõ a 800 éves ferences rend története. S mégis, ezek a jubileumok ebben az ünnepi órában összekötnek bennünket múltunkkal, jelenünkkel s remélhetõleg 1000 évnél is tovább tartó jövõnkkel. Összetartanak és összekötnek mindazokkal, akik a közös keresztény hitben, a nemzettudatban mint magyarok, székelyek, csángók magyarnak, székelynek, csángónak vallották és vallják magukat.

Elhangzott 2009. május 30-án, szombaton Csíksomlyón.

Forrás: Magyar Kurír


[ 2009-05-29 14:25:04 ]


Böjte atya a csíkszeredai könyvbemutatón

 

 

 Ablak a végtelenre címmel sajátos interjúkötet látott napvilágot a Helikon Kiadó gondozásában. Böjte Csaba atya az apostoli hitvallás, a Hiszekegy állításaira felépített kérdésekre úgy válaszol, hogy nemcsak a hitigazságokra mutat rá, hanem azok megvalósítására is, saját tapasztalataiból merítve.

A  kötetet május 29-én, pénteken délután 6 órától mutatják be a csíkszeredai Segítõ Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiumának dísztermében. A könyvbemutatón jelen lesz Böjte Csaba atya is.


[ 2009-05-25 22:38:18 ]

Szakértelemmel, precíz munkával készített kézimunkák, szép rajzok várták a bejáratnál tegnap a csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központba betérõket. A nyílt napon bárki bepillantást nyerhetett az itt folyó munkába, a hétköznapok tevékenységébe.

Takács Éva - Hargita Népe

Tovább »»


[ 2009-05-21 07:29:09 ]

A mennybement Krisztus egyházának közösségében
a szentségek által bennünk él.

 

Juhász Gyula

Föltámadás után

Negyven napig még a földön maradt
És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.
Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek
Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen
Megnõ a fû és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.
Oly könnyû volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet
És derûsen és némán mennybe ment.
 


[ 2009-05-10 12:28:04 ]

Gyönyörködj bennük, elsõáldozókban!

Mikor ragyogó, tiszta szemükbe nézel, tudd meg,
hogy az Isten ma is szereti a világot!


Az elsõ találkozás Jézussal az Oláriszentségben nyolcvanegy kisfiú és kislány életének
legcsodálatosabb pillanata volt május második vasárnapján

Tovább »»


[ 2009-05-09 21:41:15 ]

 


                                                                              Csúcs Péter felvétele

Baráti hangvételben zajlott könyvbemutatónak adott otthont a napokban a Szent Ágoston-templom Jakab Antal terme. A Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón címû gyûjteményes kötetet házigazdaként Pénzes József esperes-plébános, valamint a könyv anyagát szerkesztõ és válogató Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános, a Vasárnap és Keresztény Szó volt fõszerkesztõje ismertette a szép számban összegyûlt híveknek.

Antal Ildikó

Tovább »»


Jakab Gábor plébános dedikálja könyvét
 


[ 2009-05-03 14:29:07 ]

Mécs László: A királyfi három bánata
a Misztrál együttes elõadásában

  

A Szûzanya hónapjának kezdete, Anyák napja, a Hivatás vasárnapja - e hármas ünnep alkalmával a délelõtti szentmisén a Csíkszeredai Tulipán Napközi Otthon kis óvodásai kedves versekkel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, a híveket.


Máthé Terézia óvónéni irányításával verset mondott:
Bodó Dorottya, Ferencz Beáta, Ferenczi Cintia, Gãrbea Szabolcs és Péli Boglárka.


[ 2009-05-01 22:35:39 ]

Jakab Gábor: Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón

Pünkösdi búcsúk 1990–2009 között

Márton Áron gyulafehérvári megyéspüspök, kereken 60 évvel ezelõtt, 1949 pünkösdszombatján vezette földi életében az utolsó „szabad” csíksomlyói búcsús zarándoklatot. A legendás hírû fõpásztor a népviseletbe öltözött hithû gyimesi csángók alkotta élõ lánccal körülvéve, mint honfoglaló Árpád vezérünk hajdan, szürkésfehér ló hátán érkezett fõpapi díszben a Mária-kegyhelyre. A lelkes ünneplés a kommunista diktatúrát annyira megijesztette, hogy betiltotta a nyilvános búcsújárásokat hosszú-hosszú évekre. Több mint 40 esztendõt kellett várnunk arra, hogy az 1989-es decemberi eseményeket követõ elsõ esztendõben, 1990-ben templomi zászlókat és kereszteket vivõ keresztaljákkal egyházközségeinkbõl újra zarándokútra kelhessünk, s Csíksomlyón, „Mária lábánál”, a közös hitben „szabadon” összegyülekezhessünk, édes anyanyelvünkön imádkozhassunk és énekelhessünk.

A tovatûnt 20 év történetét „képes könyv” formájában szem- és fültanúként Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános, a Vasárnap és Keresztény Szó volt fõszerkesztõje állította össze. Az õ jelenlétében a kötet bemutatójára rövid kulturális mûsor keretében május 6-án (szerdán) kerül sor egyházközségünkben a Szent Ágoston plébániatemplom Jakab Antal dísztermében az esti 7 órás szentmisét követõen.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-05-01 22:14:47 ]

Reményik Sándor

József, az ács, Istennel beszél

Magasságos
Te tudod: nehéz az apaság,
Amit az én vállamra tettél.
Apja volnék- és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.


[ 2009-05-01 21:53:40 ]

 

Dr. Bakó Mária Hajnalka: Életminta

Életminta az a terv, ami szerint felépítjük életünket, berendezkedünk a személyes, családi, vallási és társadalmi életbe. Minden teremtményben él egy isteni terv az életrõl, ami tükrözi Teremtõjét. Az ember, Isten képmása és hasonlatossága õrzõje, szabad akarata által kialakítja saját életmintáját, ami egyedivé, megismételhetetlenné és isten-emberivé teszi.
Tisztelettel és szeretettel hívom meg a Kedves Olvasót, hogy idõzzön el az Életminta gondolatai között, hátha talál magának olyan útjelzõket, amelyek segíthetik az Istentõl kapott, személyes életminta-terve kialakításában és annak megvalósításában. Tovább »»

Bakó M. Hajnalka
kórházlelkészi asszisztens

Dr. Bakó Mária Hajnalka: Életminta – Imakönyv kamilliánusok és betegek számára.
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2009.
Az imakönyv megvásárolható a Szent Ágoston-templom elõterében is. Érdeklõdni lehet a  mariabako@hr.astral.ro e-mail címen, illetve a 0366–102255 vagy a 0721–088154 telefonszámokon.


[ 2009-04-26 08:02:03 ]Búzaszentelés, áldás, búzaszentelõ körmenet és szentmise
egyházközségünkben húsvét harmadik vasárnapján

 
Búzaszentelõ körmenet a Szent Ágoston-templom körül.
A szertartást Pénzes József esperes-plébános és a hívek a négy égtáj felé fordulva végezték
a vetés megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért

A szentmisét és a körmenetet a Székely Televízió felvételrõl közvetítette

 

A búzaszentelõ ének

Észak felé:

Aki gondolsz a madárra,
Köntöst adsz a kis virágra,
Kegyes szemed legyen rajtunk,
Tebenned van bizodalmunk.
Téli fagyban, hóban, jégben,
Te vagy minden reménységem.
Jön a tavasz, az új élet,
Abban minden újra éled.

Tovább »»

 

Móra Ferenc

Ének a búzamezõkrõl

Otthon, az én hazámban, túl a gömbölyû hegyeken, amelyekre hósapkát rakott ma virradóra a bórás éjszaka, otthon az én hazámban Búzaszentelõ napja van, mikor ezt az éneket dúdolni kezdem, innen a hósapkás hegyeken, a tengerfölön, amelybe beleesett az ég, virágzó kaméliafák alatt, cerciszek violás felhõiben és geniszták aranyesõjében.


[ 2009-04-13 17:09:49 ]


Felvétel a hétfõ esti hangversenyrõl
 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, valamint a Csíki Kamarazenekar Egyesület szervezésében 2009. április 20-án, hétfõn 19 órától J. Haydn Teremtés címû oratóriumát játsszák Csíkszeredában a Szent Ágoston-templomban. Közremûködik a Csíki Kamarazenekar Csíkszeredából, a Georgius Kamarazenekar, a Vox Humana Kamarakórus és a Pro Musica Kamarakórus Sepsiszentgyörgyrõl.


[ 2009-04-12 07:45:55 ]

HÚSVÉT ÜNNEPE

Krisztus feltámadása 
Ünnepi szentmise  húsvétvasárnapján

 

 Diadalmas húsvét

Húsvét a kereszténység legnagyobb s legrégibb ünnepe, az ünnepek ünnepe! Ünnepelünk, mert a nagypéntek csillagtalan s vigasztalan éjszakáját a föltámadás gyõzelmes hajnala váltotta fel. Mennyi sötétség s reménytelenség, mennyi könny s keserûség borong ott a kereszt tövében, és mily diadalmas fény s remény, mily öröm s vigasz ömlik el húsvét reggelén, amikor Krisztus lepecsételt sírköve felpattan! Ott a lélek fájdalmas jajai, itt az alleluja öröme. A keresztfa, a töviskoszorú eltûntek, s a lándzsával átdöfött Szent Szív húsvét hajnalán újra elkezdett dobogni. (...) tovább

Tamás József
római katolikus püspök


[ 2009-04-05 13:01:01 ]

A Szent Ágoston-templom altemplomában április 4-én, szombaton délelõtt 10 órától tojásíráson és festésen vehettek részt az érdeklõdõk. Az idén a kisiskolások voltak többségben, fõleg az elsõáldozásra készülõ gyermekek jöttek el.


Levél egy kisiskolástól:


[ 2009-04-02 22:29:43 ]

Nem „kezdünk” új életet, hanem megújítjuk rég megkezdett és fakuló „új” életünket.
„Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!” (1 Sám 3,9.) 


Baricz Lajos atya ötnapos lelkigyakorlata a nagyböjti idõben
lelki megújulást jelentett a résztvevõ hívek számára.
Az elmélkedéseket saját verseivel illusztrálta


A kis ministránsokkal a szentmise elõtt
 

Baricz Lajos

A megtört kenyér

Megtörte a Mester a fehér kenyeret
apostolainak a Végsõ Vacsorán,
ugyanakkor a teste is megtöretett
megváltásunk végett az Oltár-Golgotán.

Megtöri a mester a fehér kenyeret
egyházában most is mindenik szentmisén,
én kínálja nekem ingyen a nagy kegyet
az örök áldozat új, szent Tábor-hegyén.

Én pedig, a bûnös, elfordulok Tõle,
s magamra maradok. Hát vajon ki vezet
az Üdvösség felé, ha mindig hiába
töri meg a Mester az Élet-Kenyeret?...

Marosszentgyörgy, 1999. március 19.

*

A Gyulafehérvári Fõegyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmával meghirdetett missziós napokat egyházközségünk március 31. és április 4. között tartja. A missziós napokon a szentmiséket Nt. Baricz Lajos szentszéki tanácsos, a marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség plébánosa celebrálja. A szentmisék este 7 órakor kezdõdnek, fél 7-tõl rózsafüzér ájtatosság és gyóntatás lesz, illetve keresztúti ájtatosság a pénteki napon.


[ 2009-03-22 17:41:32 ]

Születésének 100. évfordulóján Jakab Antal püspökre emlékeztünk szombaton a csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisén, majd azt követõen a Jakab Antal Tanulmányi Ház kápolnájában, melynek bejáratánál az újonnan elhelyezett Jakab Antal-emléktábla megáldásával ért véget az ünnepség.


[ 2009-03-21 08:39:26 ]

Gondolatébresztõ

A keresztény ember, akibe Isten beleoltotta szeretetét, nemcsak a lélekre figyel,
hanem arra is, hogy a világot Isten dicsõségére szebbé tegye.


[ 2009-03-20 18:26:11 ]

Dr. Jakab Antal püspök születésének 100. évfordulója alkalmából a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház szervezésében szombaton, március 21-én 11 órától ünnepi rendezvényre kerül sor. A megemlékezés keretében Ft. Tamás József segédpüspök szentmisét mutat be a tanulmányi házban, majd prof. dr. Marton József nagyprépost méltatja Jakab Antal püspök életét, munkásságát. Ugyanakkor leleplezik és megáldják a püspök tiszteletére állított emléktáblát.


[ 2009-03-17 07:29:17 ]

Ha egy könyvbemutatóra illik a méltóságteljes jelzõ, akkor a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban tegnap tartottat ezzel a jelzõvel kell illetni. Talán azért, mert azoknak, akik Jakab Antal püspökre emlékeztek a Megalkuvás nélkül – Száz éve született Jakab Antal címû, a püspök életérõl szóló, most megjelent könyv kapcsán, sikerült felidézniük Márton Áron utódjának szellemét.

 


[ 2009-03-15 13:25:09 ]

Gondolatébresztõ

Nem válhatsz közömbössé lelked üdvével szemben,
mert Isten nem vált közömbössé irántad!
Tarts hát bûnbánatot és higgy az evangéliumban!

*

A szíven talált Krisztus függ érted a kereszten.
 Te szíven talált ember vagy-e?


[ 2009-03-07 17:56:08 ]

Nõnapi köszöntõ

Juhász Gyula: Szerelem?

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
mint alkonyég felhõjén, mely ragyog,
És rajta túl derengõ csillagok.

Én nem tudom mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
mint napsugár, ha villan a tetõn,
holott borongón már az este jön.

Én nem tudom mi ez, de érezem,
hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél a sírokat.

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen
Ha szerelem, bocsájtsd ezt meg nekem!

(Elõadó: Bács Ferenc, zene: Matrimonio de amor - Richard Clayderman)


[ 2009-02-27 21:55:28 ]

A Kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem keretén belül mûködõ Római Katolikus Teológia Kar képzést kínál a következõ szakokra:

* Teológia (hittantanár szak)
* Szociális teológia (szociális gondozás)
* Vallástudomány.

A teológia szak mellett, kedvezményes tandíjjal, második szak is elvégezhetõ a BBTE-n.
Ezt magánösztöndíjakkal támogatja az egyetem.
Ajánlott szakok: újságírás, filozófia, mûvészettörténet, történelem, magyar, illetve idegen nyelvek (dupla szak), pszichológia, gyógypedagógia, szociológia, informatika.

Érdeklõdni a 0264-430688-as telefonszámon, az rct@rocateo.ubbcluj.ro e-mail címen lehet.

Részletek a http://rocateo.ubbcluj.ro honlapon.


[ 2009-02-24 10:27:30 ]

Az tud örvendezni Isten irgalmas jóságán, aki megtér, és aki maga is irgalmas szívû.
A vezeklés a büntetés legkönyörületesebb de egyben leghatásosabb formája.

Pázmány Péter

Az igaz hitért
(részlet)

„Áldott légy én Istenem, ki az igaz hit által megmutattad gazdagságodnak gondolhatatlan kincsét, és Krisztus által minden lelki áldomásokkal megáldottál minket. Erõsítsed, Uram, végig, amit elkezdettél bennem; oktasd az én tudatlanságomat, világosítsad vakságomat, vastagítsad gyarlóságomat, öregbítsed hitemet. Õrizd meg igaz vallásodnak drága kincsét énbennem; segéllyed gyenge hitemet, hogy igazán és minden kétség nélkül higgyem valamit terólad, a te dücsõségedrûl, a Szentháromság egy Istenségrûl, a te szent fiadnak testesülésérûl és az igaz hitnek minden ágazatirúl elõmbe adott az anyaszentegyház; és ez ellen semmi okoskodásnak helyt ne adjak, hanem a hitnek engedelmessége alatt fogva tartsam értelmemet és érzékenységimet.”

*

Hamvazószerda a 40 napos nagyböjti idõszak kezdete. A keresztények számára ez a bûnbánati idõszak, amely alkalmat ad arra, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvét megünneplésére.

Hamvazószerda az õskeresztény hagyományból merít: a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is õrzik ennek emlékét: az elõzõ évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt elsõ vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.


A hamvazás szertartásával kezdõdik a nagyböjti szentidõ


[ 2009-02-22 13:05:41 ]

Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad.
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, gyõzd le!
Az élet dal, énekeld!
Az élet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!


[ 2009-02-16 10:08:55 ]

Egyházközségünk farsangi kosarasbált szervez február 21-én, szombaton este 7 órától a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. Jegyek elõvételben a plébánián és a szervezõknél kaphatók 15 lejes áron. Érdeklõdni a 311399-es (plébánia) vagy a 372221-es (Máthé Terézia) telefonszámokon lehet. A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

A zene a mennyországot a földre hozza,
s aki azt tiszta szívvel és lélekkel hallgatja,
elérhetetlen magasságok felé szárnyal.

Jó szórakozást!

Lakatos Sándor: Niccolo Paganini - Velencei karnevál


[ 2009-02-12 20:36:48 ]

A francia Pireneusok lábánál, Lurdes-ban rõzsegyûjtés közben egy barlangnál 1858. február 11-én látomása volt a 14 éves, szegény családból származó Bernadette Soubirous-nak. Három nappal késõbb pedig a barlangban csodatevõ forrás fakadt. Sok idõ telt el, amíg a kislány beszámolóit hitelesnek fogadták el. Ma azonban a látomások helyén hatalmas templom áll, ahova betegek, testi-lelki szenvedõk milliói zarándokolnak el a gyógyulás reményében. A Mária-jelenések megkezdõdésének napját pedig II. János Pál pápa 1992-ben a betegek világnapjának nyilvánította.

Takács Éva
Hargita Népe


[ 2009-02-12 20:14:26 ]


Szentmisével, történelmi visszatekintõvel, imával, énekkel, játékkal és sok-sok jókedvvel ünnepelte megalaku­lá­sának tizenötödik évfordulóját a csíkszeredai Hit és Fény lelkiségi mozgalom. Többek között a fogya­ték­kal élõ­ket, hozzátartozóikat, barátaikat megszólító közösség azon a meggyõzõdésen alapul, hogy a fogyaté­kos sze­mélyt – bármilyen mér­tékû legyen is fogya­té­kossága – szereti az Isten. Jézus él a fogya­tékos emberben is, még ha ezt alig vagy egyáltalán nem képes kifejezni. (...) tovább

Rédai Botond
Csíki Hírlap

több fotó


[ 2009-02-09 22:47:31 ]

Február 11.

Betegek világnapja

Elfogadni a szenvedést nem azt jelenti, hogy tetszelgünk benne. A fájdalmat nem önmagáért szeretjük. Beleegyezünk, hogy az megalázzon. Kitárulunk az elkerülhetetlen jótétemények elõtt, mint a föld, mely az égbõl jövõ vizet engedi a mélyre hatolni. A szenvedésnek van mûvészete, de ezt nem kell összekeverni sem a szenvedés kultuszával, sem pedig azzal a képességgel, hogy elkerüljük azt. Aki sajnálja magát és meghatódik saját fájdalmán, elveszíti annak jótéteményeit. Hasonlóan az is, aki visszahajlik rá és perverz kedvet talál abban, hogy keserûségét ízlelgessse. (Henri de Lubac)

A betegek világnapján délelõtt 10.30 órakor ünnepélyes szentmisét mutat be Ft. Tamás József püspök úr a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisén a beteg valamint idõs híveknek a szentkenet szentségét is kiszolgáltatják.


[ 2009-02-03 10:05:08 ]

Rólunk írták

A tûz ég lelkükben

Pontosan két esztendeje annak, hogy a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban bemutatkozott a Gyertyaláng nevû ifjúsági csoport. A fiatalok a Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén tartott szentmise hangulatát varázsolták igazán ünnepélyessé. Elõzetesen csak egyestés éneklésre készültek a csoport tagjai, ám az egyszeri szándékból végül kétéves történet íródott. (...) tovább

Rédai Botond


[ 2009-02-02 08:00:45 ]

Február 3. - Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe

Pilinszky János: Balázsolásra

(részlet)

Február 3-án, pénteki napon van Szent Balázs ünnepe. Sokaknak már csak gyermekkori emlékük van róla, mert ugyan – mondja a kételkedés – megvédhet-e valakit a toroknyavalyától a kétkarú gyertya fényében osztott áldás? S kik így gondolkodnak anélkül, hogy érzéseiket közelebbrõl megfogalmaznák, leginkább a babonák vagy legjobb esetben a „ránk ragadt szokások” közé sorolják.
De vajon babonás-e a hívõ, vagy csak egyszerû szokásnak tesz eleget, aki ezen a napon az oltár elé járul, s a hajdani szent püspök mennyei közbenjárásáért könyörög az arcába világító gyertyafényben?
[…]
Aki hívõ a Balázs-gyertyák fényébe térdepel, még ha arra kérné is Szent Balázs közbenjárását, szíve legmélyén, legvégül mégse a „közvetlen csodára” számít. Annál szinte többet és mélyebbet remél: a szent közbenjárását Istennél. Legvégül tehát Istenre bízza kérését magát is. Igen, aki a Balázs-áldást magára veszi, Isten végsõ irgalmába vetett bizalmának adja tanújelét. Nem szokás és nem is babona, hanem Isten irgalmába vetett végsõ, s nagyon is felnõtt bizalmunk megvallására szép alkalom hát a szent ünnepén az oltárrács elé térdelnünk.

Balázs-áldás a Szent Balázs-hegyen

A magyarországi Nivegy-völgy jelképeként számon tartott templomrom az alig 220 lelket számláló Balatoncsicsó fölött magasodó Szent Balázs-hegyen található. Minden év február elsõ szombatján szabadtéri szentmise és Balázs-áldás van a templomromnál. Erre a rendezvényre a környezõ települések hívein kívül az ország más részébõl is elzarándokolnak a hívek, hogy részt vegyenek a szentmisén és Balázs-áldásban részesüljenek.

(...) tovább


[ 2009-02-01 12:30:55 ]

Gondolatébresztõ

Lelki élet csak ott van, ahol állandóan ég az áldozati oltár tüze, s az áldozati tárgyakat
nem lopkodják vissza...


[ 2009-02-01 12:15:39 ]

Február 2., Urunk bemutatásának ünnepe

Gyertyaszentelõ Boldogasszony

Még fülünkben, lelkünkben csengenek a karácsony kedves dallamai, az újévi jókívánságok, köszöntések, de már a január végébe belevilágítanak a Gyertyaszentelõ Boldogasszony szívet melengetõ gyertyácskái. (...) tovább

Tamás József plébános,
Lázárfalva 


Gyertyaszentelési szertartás a szentmise elõtt a Szent Ágoston-templomban


[ 2009-01-25 14:43:22 ]

Szent Pál apostol megtérésének ünnepén

Felhívás a bûnbánatra


CARAVAGGIO: Szent Pál megtérése


[ 2009-01-25 13:59:49 ]

Gondolatébresztõ

Keménységünkkel elõbb-utóbb csak szétzúzzuk egymást,
vagy apránként darabokra törjük.

Vedd el tõlünk a kõszívet, Urunk!


[ 2009-01-25 13:52:27 ]

Átadták az újságírók védõszentjérõl elnevezett ösztöndíjakat

Erdõ Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védõszentje ünnepén, január 23-án szentmisét mutatott be a budapesti Egyetemi templomban, majd a Központi Papnevelõ Intézet dísztermében átadta a genfi püspökrõl elnevezett sajtóösztöndíjakat. (...) tovább

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 


[ 2009-01-17 18:40:15 ]

Gondolatébresztõ

Az egység nem jelent megalkuvást, hanem szoros ragaszkodást Jézus Krisztushoz!
Az imanyolcad alatt imádkozzunk különösen azért a krisztusi egyházért,
amely egyszerre lesz olyan, amilyennek Krisztus akarta!

2009. január 18-25-éig a keresztény egyházak imahetet tartanak
a Krisztus-hívõk egységéért.
Az idei imahét mottója: "Legyenek eggyé kezedben." (Ez 37,17).

Beszámoló a VASÁRNAP keresztény kulturális hetilapban


[ 2009-01-11 21:51:47 ]

A csíkszeredai Segítõ Mária Római Katolikus Gimnázium a 2009–2010-es tanévben induló V. osztályába szeretettel várja azon negyedikes tanulók (nem csak katolikusok) jelentkezését, akik keresztény szellemben kívánnak tanulni, nevelkedni. A vidéki diákokat családias kollégium várja, ahol az étkezést is biztosítják. Az érdeklõdõ szülõk és diákok számára 2009. január 15-én, csütörtökön 17 órától a kollégium nagytermében nyílt napot tartanak (Eminescu u. 3. szám alatt). Érdeklõdni az iskola titkárságán (Márton Áron u. 80. szám) vagy a 0266– 315510-es telefonszámon lehet. Beiratkozási idõszak: 2009. február 9–20.


[ 2009-01-10 22:43:15 ]


Gondolatébresztõ

Krisztus közössége nem az írott evangélium ismeretében,
hanem a megélt evangéliumban fejlõdik ki.
Az evangélium alapvetõ üzenete:
Isten közösséget vállalt az emberekkel, hogy mi is szolidárisak legyünk minden emberrel.


[ 2009-01-10 10:25:30 ]A Csíkszeredai Kisherceg Napköziotthon óvodásai fogadják a szentkeresztet


Pénzes József esperes-plébános mesél a gyermekeknek


[ 2009-01-06 22:21:08 ]

Paul Claudel

Vízkereszti ének

A vadonatúj esztendõ e hajnalán, mikor talpunk alatt ropogott a hó akár a kristály
S ékes menyasszonyként keresztségi ruhát ölt az egész táj,
Jézus, õsi Vágy gyümölcse, hogy decembernek vége most lett,
Jelenti magát fénykörében a beköszöntõ Vízkeresztnek. (...) tovább

Szedõ Dénes fordítása            

*

Vízkereszt ünnepén, az Úr megjelenésének napján

a Csíkszeredai Kisherceg Napköziotthon nagycsoportos óvodásai is szentmisére jöttek a Szent Ágoston-templomba Silló Margit óvónõ és Lajos Mária kisegítõ kíséretében. Pénzes József esperes-plébános megdícsérte az óvodásokat példás viselkedésükért, és megígérte, hogy még a hét folyamán, csütörtökön meglátogatja õket, és megszenteli óvodájukat is. A gyermekek ajándékot adtak és kaptak. Karácsonyi rajzokat hoztak, cserében pedig egy-egy szentképpel térhettek haza. A szentmise után, a végre felszabadult gyermekek a betlehemi jászol elõtt tolongtak és figyelték a pap bácsit, aki a megszületett Jézuskáról, édesanyjáról, Máriáról, a pásztorokról, valamint az õket körülvevõ állatokról mesélt. Még a betlehemi csillagot is megtalálták. Végül a templom elõterében felállított karácsonyfáról lekerültek a cukorkák, majd az óvó néni szétosztotta a gyermekeknek.
A sugárzó tekitetek arról árulkodtak, hogy az óvodásoknak nagy élményben volt részük, és õk is szeretettel várják csütörtökön a pap bácsit óvodájukba. (több fotó)

A kis óvodásokat József Attila: Betlehemi királyok c. megzenésített versével köszöntjük

 

 Január 1.

Szûz Mária, Isten Anyja

Krisztus anyja a mi anyánk is. Tanuljunk tõle. Egyetlen intõ szavát el ne felejtsem, hiszen az anyaöl vallásosságunk forrása. Az anya imája többet nevel, mint mások egész neveléstudománya. A nagy bûnbánó, Szent Ágoston írja a Confessiójában: „Mindent, ami vagyok, anyámnak köszönhetem!” (De beat.vit.6) Szûz Mária ez az anyasága szüntelenül tart a kegyelmi üdvrendben. „Anyai szeretetével szüntelenül gondoskodik Fiának testvéreirõl, akik még zarándokolnak, sok veszedelemben és szorongatásban vannak, amíg meg nem érkeznek a boldog hazába.” (LG 62) Az év folyamán is – mind eddigi életünkben – amikor a kegyelem megérinti lelkünket, érezzük meg az Õ gondoskodó szeretetét és segítségében fedezzük fel, hogy – bár meg nem érdemelten – de ismét „Édesanyám mennyországból földre szállott lelke volt”. Mindig ez az édes, jóságos Édesanya lesz az, aki segít rajtunk. Ezt tudatosítsuk magunkban az elõttünk álló esztendõ minden napján. (Pénzes József esperes-plébános)

Pavarotti - Ave Maria - Schubert (meghallgatható)

* * *

Ima az új év küszöbén

    Az új esztendõben
Óvj Uram, sablonoktól,
rögtön kész válaszoktól,
tévesztõ látszatoktól,
szédítõ mámoroktól!

    Az új esztendõben
Óvj eszme-rendszerektõl,
megkövült kényszerektõl,
lelketlen seregektõl,
magam-vágta sebektõl!

    Az új esztendõben
Óvj nyárspolgárságtól,
meddõ-maró vitáktól,
be nem vallott hibáktól,
Tõled elsodró vágytól!

    Az új esztendõben
Ne legyek magabiztos,
szavad váratlan, titkos,
mihelyt megszólal itt, most…
– Ölelj át, Jézus Krisztus!
 

 Krisztussal az új esztendõben

Minden nép és vallás az idõt nagy rablónak tartja, mely életünket percenként ellopja. Minden, ami idõben születik, általa el is pusztul. A görögök az idõt Kronos-nak nevezték s megszemélyesítve azt mondták róla, hogy gyermekeit szerre mind felfalja. A keresztény világszemlélet szerint azonban az idõ annyit ér, mint az Isten, mert ha az idõt jól használjuk fel, megnyerhetjük az Istent (Szent Bernardin). Mert az idõ az igazság ügyének apologétája, önkifejtésünk eszköze és az érdemszerzés ideje.

Mérlegre teszi az igazságokat, az értékteleneket eltemeti, megcáfolja, az igazat megõrzi, az evangéliumi sziklára vagy homokra épített házak sorsa szerint. Igazolja szent hitünk igazságait, a tévedéseket sorra mind eltemeti. Trónokat dönt össze, birodalmakat rombol szét, de a betlehemi Kisded jászlát szét nem rághatja vas foga, mert Õ az idõ felett álló örök Jelen: az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég.

Az új esztendõben is keressük meg a szilárd talajt, s kezünket kezébe téve, bízzuk újra életünket Krisztusra - B. Ú. É. K! (Pénzes József esperes-plébános)


Örök karácsony 

Örök karácsony vágya hordoz,
adventi lélekkel megyek,
szívemben elsüllyedt harangok:
felejtett igék zengenek
Valakirõl, Ki újra eljön,
Dicsõség fenn a magasságos mennyben
Istennek, Aki Szent.

Belülrõl zeng az angyalének,
a Csillag is itt benn ragyog.
Elõderengnek régi fények
és elveszített angyalok.
„Megtartó született ma néktek…”
A földön békesség legyen!
A test felett lebeg a Lélek,
a bûn felett a Kegyelem.

Egyházközségünk híveinek és minden kedves látogatónknak
kegyelemteljes, áldott karácsonyt kívánunk!


Ady Endre - Karácsony


 Betlehem üzenete

Az, ami történt kétezer évvel ezelõtt Betlehemben, olyan történet, ami állandóan megismétlõdik bizonyos formában. Igen, mert, ha Jézus testileg nem is születik meg újból, de szentségileg igen, akkor parancsa alapján szolgái szavára a kenyér és bor újra és újra átváltozik az õ testévé és vérévé. Ezért minden oltár és templom Betlehemmé válik. S így az õ születését körülvevõ jelképek is újra és újra megelevenednek. (...) tovább

Tamás József római katolikus püspök


Karácsonyi éjféli szentmise a nagytemplomban

Karácsonyi titok

Karácsonyhoz közeledve valahogy a gyermekkori karácsonyok emléke kandikál elõ a múltból, amikor szenteste fiúkkal csoportokba verõdve, idézve a betlehemi pásztorok és a velük történt eseményeket kántálni indultunk. Csendben megálltunk egy-egy rokon, ismerõs ablaka elõtt (alatt), megkocogtatva az ablakot, megkérdeztük: „Szabad-e e háznál az Úr Jézust dicsérni?” Szabad, szabad! – jött a válasz, s felhangzott a

„Mennybõl az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menve
Lássátok, lássátok.”  (...) tovább

Pénzes József esperes-plébános


 Templomunkban a Betlehemi Láng


Az erdélyi cserkészek szombaton a Szent Ágoston-templomban
szétosztották a Szeretet Lángját


Ministráns fiú a lánggal                       Cserkészkéz óvja a lángot

                                                                                  (...) tovább

Csíkszeredába érkezik a Szeretet Lángja

A Betlehemi Láng fénye Karácsonykor szerte Európát bevilágítja. Fényességet, melegséget, szeretetet visz a templomokba, az otthonokba, a szívekbe. 1986 óta minden december derekán Betlehemben, a Születés-kápolna mécsesérõl gyertyát gyújtanak, és elindul a Láng féltve-vigyázva, õrizve, ápolva, továbbadva kézrõl-kézre, viharlámpásról-viharlámpásra, elõbb repülõben, majd vonatokon, száguldó országúti autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson bazilikákba és kis fatemplomokba egyaránt. Olykor faluszéleken virrasztva, várva, hogy fáklyás menet kíséretében vonulhasson be a templomba... Vannak helyek ahol – mikor a falu határát eléri a Láng – megkondulnak a harangok és addig harangoznak, míg a Láng a templomba nem ér... Így vonul, vándorol a Láng, az osztrák cserkészektõl a magyarországi cserkészekhez, tõlük Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarlakta területeire, át a pirosvonalas határokon, s persze Erdélybe, mihozzánk, s majd általunk olyan emberekhez is, akik egyébként kis fenyõág mellett, egyedül töltenék a Szentestét...

Az erdélyi cserkészek elõször 1993 karácsonyán kapcsolódtak be ebbe a hagyományteremtõ szent játékba. A nagybányai cserkészek Nagyváradról zakatoló éjszakai vonaton hozták a Lángot, máskor Magyarországról hozta az Erdélyt „belángoló" cserkészautó. Néhány éve a sepsiszentgyörgyi cserkészek vették át a stafétát és hatalmas mécsesekben szállítják három országon keresztül a lángot.

Az idén december 13-án került sor Bécsben az ünnepélyes Lángosztásra. A Romániai Magyar Cserkészszövetség tagjai is jelen voltak az ünnepségen, ahol a világ minden tájáról összesereglett cserkészekkel együtt vették át a Szeretet Lángját, majd a csikorgóhavas, sok mínuszcelsiusfokos éjszakának nekivágva indult a busz – és a Láng - szép karácsonyi küldetésére: hogy Szentestéig bevilágítsa Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Vajdaságot....

Az idén a Duna Televízió is felkarolta az eseményt, így a cserkészekkel együtt öt földrész magyarjaihoz igyekeznek eljuttatni a Szeretet Lángját.

Csíkszeredában a Szent Ágoston-templom kápolnájában kerül sor az ünnepélyes Lángosztó szertartásra, december 20-án, szombaton, 18 órai kezdettel, melyen jelen lesz a Duna TV stábja is.

Mindenkit szeretettel várunk vallási hovatartozástól függetlenül. A Lángosztást követõen lehetõség nyílik arra, hogy bárki hazavigye a lángot, ezért kérünk mindenkit, hogy hozzon magával mécsest, viharlámpát.

Romániai Magyar Cserkészszövetség


 Adventi gondolat

Giovanni Papini (1881–1956) a „firenzei kis öreg” minden „izmusokon” átrágta magát míg Istenhez talált – írja hosszú bolyongása után: „Az embernek nincs más vlasztása: vagy az Isten, vagy a semmi”.

Advent van ismét. Ne határozatlankodj hát, készülj feladatodra, vess el mindent, ami nem visz közelebb Hozzá, felelj meg hûségesen hivatásodnak, kerülj mindenkit és mindent, ami akadályozhatna, eltéríthetne szent Célodtól. Akkor hidd el, szép lesz a te karácsonyod. „Üdvössége” Õ lesz a te „házadnak”. 


Fotók

Készítsünk karácsonyi díszeket!

Aki meg akar gyõzõdni arról, hogy mitõl és miért értékesebbek a kézi készítésû karácsonyfadíszek, az jöjjön el holnap délelõtt 10 órától a Szent Ágoston-templom altemplomába, ahol újabb adventi foglalkozáson vehet részt: ezúttal karácsonyfadíszeket készíthet. A Szent Ágoston Plébánia, valamint a szervezést felvállaló és a foglalkozásokat vezetõ óvónõk a díszekhez biztosítják a hozzávalókat.


 


Fotók

Adventi hangverseny

A Nagy István Zene- és Képzõmûvészeti Szakközépiskola IX-XII. osztályos diákjainak zenekara december 14-én, vasárnap a 11.30 órától kezdõdõ szentmisét követõen adventi hangversenyt tart a Szent Ágoston-templomban. Zenekarvezetõ Kovács László.


December 8., Szûz Mária szeplõtelen fogantatásának ünnepe 

Szûz Mária a kivételezett segítség számunkra

IX. Pius pápa 1854-ben hirdette ki a Szeplõtelen fogantatás dogmáját. Pár év múlva, 1858-ban a kis tanulatlan falusi leánykának, Bernadettnek hófehér ruhában, kék övvel a derekán, szentolvasóval a kezében, lábfején rózsákkal, fején csillagokkal megjelent a Szûz és a kételkedõk unszolására feltett kérdésre megnevezte magát: „Én vagyok a szeplõtelen fogantatás.” Azóta a kérések millióit hallgatja meg s vezet töredelemre minden benne bízó szívet. Aki Szûz Máriát igazán tiszteli és segítségét kéri, sohasem fog csalódni.

A szeplõtelenség nagy kiváltságát mi nem követhetjük, mert mindnyájan bûnösök vagyunk. De a bûntelenségre, a lelki tisztaságra valamennyiünknek törekednünk kell, ha Jézussal akarunk kapcsolatban maradni.

A szentáldozásban Jézus hajlékává válunk. Õt fogadjuk szívünkbe. Jézus egyetlen igénye a bûntelen lélek, a kegyelem állapotában élõ lélek: „Tiszta szívet keresek, abban van az én nyugodalmam.” (Kempis Tamás: Krisztus követése).

Ezért kell a bûntõl való óvakodásban Máriát követnünk. Aki hû marad Máriához, azt az advent királynõjének tisztelete meg fogja védeni az élet nagy adventjében a nagy Úrjövet találkozására, ahol szintén nem lesz más reményünk, mint az isteni kegyelem menyegzõs ruhája. (Pénzes József esperes-plébános) 


Adventi készülõdés

Fenyõillat és gitárral kísért szenténekek hangulata fogadta szombat délelõtt a csíkszeredai Szent Ágoston-templom Jakab Antal nagytermébe betérõket. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanis adventikoszorú-készítéssel vette kezdetét a várakozásteli idõszak. A kicsik és felnõttek jókora fenyõágkupacból válogathattak az altemplomban, hogy aztán az asztalokon, de a földön is mindenhol megannyi adventi koszorú készüljön el. Volt, aki ajándékba szánt többet is, de az õ otthonába is jutott koszorú, mert a társai idõközben neki is készítettek. Így egyszerre ajándékozóként és megajándékozottként léphetett a lelki készülõdés, várakozás idõszakába. A liturgikus, hagyományos – három lila és egy rózsaszín – gyertyák is a koszorúra kerültek, aztán Pénzes József esperes úr egy-egy szentképet ajándékozott a jelenlevõknek, a tombolázás, a forró tea, a friss kalács és a Gyertyaláng ifjúsági kórus dalai pedig még vidámabbá tette a délelõttöt. (Antal Ildikó) (Több fotó)
 


 Gondolatébresztõ

Tudod, hogy a tél nem azonos a halállal, mivel méhében hordozza a tavaszt.
A lelki tavasz is megérkezik, ha befogadjuk életünkbe a tavaszthozó
JÉZUST!

 A tiszta lélek derûje az öröm

Adventi örömünk oka reménységünk bizonysága. Ez a remény az isteni kegyelemre támaszkodva, gyarló érdemeinket tekintve várja az örök üdvösség elnyerését.
Ez a reménység a jövõbe tekint, de a jelen tényein alapszik és a múlt bizonyítékaiból szívja erejét. Ez a remény a jövõ boldogságára szegezi szemét. A mennyország kapujának megnyitását várja, hogy örökre együtt maradhasson azzal a Jézussal, akinek érkezését most adventben különösképpen várja. Keresi eme boldog ország kapujának kulcsát, amelyet a kegyelem eszközei alkotnak: a szentségek, Isten parancsainak a megtartása, az imádság. Ezekkel úgy él, mint a lélek mindennapi eledelével. Használja, táplálkozik velük, vággyal és lélekkel közeledik hozzá, nem megszokásból, nem emberi tekintetbõl, hanem vággyal és igazi gyermeki lelkülettel, szeretetbõl és nem a parancsnak kényszerébõl.
Úgy, ahogy az adventi koszorú teszi, tanítja. Mindig zölden és egyre fényesebben, készülve a nagy találkozásra, az örök Karácsonyra. (Pénzes József esperes-plébános)

 Juhász Gyula

Rorate

A kéklõ félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezõben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derûs hit tûnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörû gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

 Gárdonyi Géza

Roráté (meghallgatható)

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig áttetszõ. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé. Az ablakom elõtt egy-két kisebb árnyék válik el tõlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályhazugba. A kályha elõtt Istenes Imre térdel. Tele képpel fújja a tüzet. A tûz pirosodó fényt áraszt az arcára. (...) tovább

*

Adventi koszorút készíthetünk

Adventi koszorút mi magunk is készíthetünk szombaton 10 órától plébániatemplomunk Jakab Antal nagytermében, az altemplomban. A gyermekeket és a felnõtteket egyaránt szívesen várják a szervezõk, akik a hozzávalókról, fenyõágról, drótról gondoskodnak. Adventi gyertyát lehet vinni, vagy a helyszínen vásárolni. Érdeklõdni a 0266-311399-es és 0366-101999-es telefonszámokon, illetve a sztagoston@yahoo.com e-mail címen lehet.

 


Látogatók száma 2007. december 7. óta: